Świadectwa Energetyczne

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE - CERTYFIKAT ENERGETYCZNY jest dokumentem stwierdzającym jakość mieszkania lub budynku z punktu widzenia zapotrzebowania na energię elektryczną.

Na rynku nieruchomości już teraz obserwuje się różnice w cenach budynków i mieszkań które są wybudowane z zachowaniem reżimu nowoczesnych technologii a starych obiektów budowlanych bez dokonanej termomodernizacji.

CZAS wykonania CERTYFIKATU nie przekracza trzech dni, jednak w szczególnych okolicznościach po dostarczeniu dokumentacji możliwe jest wykonanie w ciągu jednej doby.

Opracowujemy świadectwa energetyczne (certyfikaty energetyczne) dla budynków i lokali istniejących. Wykonujemy również charakterystyki energetyczne dla obiektów projektowanych. W szczególności oferujemy świadectwa i projektowane charakterystyki energetyczne dla:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
 • lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,
 • budynków handlowych i biurowych,
 • budynków produkcyjnych i magazynowych,
 • budynków użyteczności publicznej,
 • samodzielnych części techniczno-użytkowych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej ma na celu wykazanie, że zastosowane rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania minimalnego zużycia energii. Wykonuje się je dla budynków oddawanych do użytkowania oraz dla istniejących budynków, lokali i części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową w poniższych przypadkach:

 • przy przeniesieniu własności budynku i lokalu,
 • przy najmie budynku i lokalu,
 • po przeprowadzeniu robót budowlanych, w wyniku których dochodzi do zmiany charakterystyki energetycznej budynku i lokalu.

Świadectwo energetyczne nie jest opracowaniem finansowym, więc nie zawiera żadnych informacji dotyczących rocznych kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Niemniej jednak przedstawione w nim wartości (wskaźnika zapotrzebowania na energię końcową i powierzchni ogrzewanej) mogą posłużyć do zgrubnego oszacowania wyżej wymienionych kosztów.

Jakie informacje zawiera?

Określa wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP i energię końcową EK. Wyliczenia podane są w kWh/m²/rok. Energia pierwotna uwzględnia straty powstające na etapie jej produkcji i przesyłaniu. Może być większa od końcowej, gdy nośnikiem ciepła jest np. gaz, prąd lub mniejsza, gdy nośnikiem jest biomasa.

Jakie budynki muszą posiadać świadectwo?

 • każdy budynek oddawany do użytkowania oraz podlegający zbyciu lub wynajmowi,
 • budynków użyteczności o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m² (tj. dworce, szkoły, lotniska, muzea, hipermarkety) Dla tych budynków wymagane jest, aby świadectwo było umieszczone przy głównym wejściu.
 • budynek po modernizacji, wskutek której zmieniła się charakterystyka cieplna budynku (tj. wymiana okien, termomodernizacja),
 • mieszkanie,
 • lokal w budynku stanowiący samodzielną całość techniczno-użytkową (tj. wynajmowany lokal w kamienicy),

Budynki zwolnione z posiadania świadectwa:

 • budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • budynki kultu religijnego,
 • budynki użytkowane nie dłużej niż 4 m-ce w skali roku lub 2 lata ciągiem w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane,
 • budynki niemieszkalne służące gospodarce rolnej,
 • budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m²*rok,
 • budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m²,
 • lofty.

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny - ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania.

Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze. Wykonując audyt energetyczny możemy ubiegać się o premię termo modernizacyjną która może wynieść 25% kredytu zaciągniętego na potrzeby termomodernizacji.

Audyt energetyczny budynku powinien zawierać następujące elementy:

 • inwentaryzację systemu grzewczego, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
 • stwierdzenie, na jakie sposoby można przeprowadzić termomodernizację budynku,
 • ocenę opłacalności każdej z metod,
 • wskazanie, które z nich są optymalne dla audytowanego budynku.

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez audytora energetycznego. Dokładne dane dotyczące zakresu i formy audytu energetycznego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346).

Wykonując audyt uzyskujemy następujące zestawienie dla każdego rodzaju modernizacji: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów i inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności. W sumie audyt energetyczny powinien dostarczyć dobrych podstaw do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej termomodernizacji budynku.