Nadzory budowlane

Sprawne zarządzanie projektem ma kluczowe znaczenie dla jego prawidłowej realizacji oraz późniejszej eksploatacji obiektu. Rzetelnie prowadzony projekt to nie tylko właściwy dobór zespołu specjalistów oraz proces nadzoru. To także precyzyjne monitorowanie terminowości prac, dyscypliny budżetowej oraz zagwarantowanie inwestorowi bezpośredniemu – na każdym etapie realizacji inwestycji – pełnego i aktualnego zestawu informacji o projekcie.

Z wykorzystaniem 30 letniego doświadczenia Bud-Re prowadzi nadzory budowlane i doradztwo techniczne w zakresie budynki mieszkalne, obiekty biurowe, usługowe i warsztatowe oraz obiekty przemysłowe.

Nadzór tradycyjny - nadzorowanie realizacji projektu budowlanego pod kątem przestrzegania zasad prawa budowlanego oraz zgodności z projektem. Dokonywanie drobnych zmian konstrukcyjnych, prowadzenie dokumentacji budowy do momentu odbioru przez uprawniony urząd.

 • Pomoc w wyborze wykonawcy - weryfikacja ofert.
 • Pomoc w zakupie materiałów.
 • Obsługa geodezyjna.

Nadzór kompleksowy - od wystąpienia o pozwolenia na budowę do odbioru końcowego.

Nadzory

Nadzór inwestorski

 • W zakresie: domy jednorodzinne, budynki wielokondygnacyjne, obiekty przemysłowe, handlowe.
 • Konsultacje i pomoc w załatwianiu formalności.
 • Odbiory techniczne mieszkań.
 • Odbiory techniczne domów jednorodzinnych.

Kierownik Budowy

Prowadzimy budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych, ale także hal przemysłowych i magazynowych.

Pierwsze czynności wykonywane przez Kierownika Budowy:

 • złożenie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z załączoną kserokopią zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych,
 • wpis do dziennika budowy,
 • przejęcie placu budowy i odpowiednie jego zabezpieczenie.

Obowiązki Kierownika Budowy:

 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
 • zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę,
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

Współpraca z nami zaczyna się od zapoznania się z projektem budowlanym, następnie doradzamy Państwu, które etapy budowy warto skontrolować oraz wyjaśniamy ewentualne wątpliwości techniczne.

W trakcie trwania budowy kontrolujemy prowadzone prace budowlane na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności prace budowlane ulegające zakryciu lub zanikające. Poszczególne etapy kontroli są ustalane z Państwem już na początku lub w trakcie trwania budowy.

Głównymi etapy budowy objęte nadzorem to:

 • kontrola zbrojenia fundamentów,
 • kontrola izolacji przeciwwilgociowych,
 • kontrola zbrojenia stropu,
 • kontrola wieńca i rdzeni ścian kolankowych,
 • kontrola konstrukcji dachu,
 • zakończenie budowy.

Podczas kontroli poszczególnych etapów budowy wszelkie nieprawidłowości są od razu zgłaszane do Państwa oraz do wykonawcy robót. W razie potrzeby są także zapisywane w dzienniku budowy lub w oddzielnym protokole wraz z podaniem terminu usunięcia nieprawidłowości. Podczas wizyt na budowie dziennik budowy jest na bieżąco uzupełniany.

Koszt pełnienia funkcji Kierownika Budowy przy budowie domu jednorodzinnego średniej wielkości wynosi 2300 - 3600 zł. Ilość wizyt ustalana jest z Inwestorem.

Inspektor Nadzoru

Występujemy w roli osoby niezależnej od strony Inwestora w przypadkach, kiedy kierownik budowy jest od strony wykonawcy robót i nie ma gwarancji pełnej jakości robót budowlanych. sprawujemy kontrolę nad zgodnością realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Udzielamy inwestorowi wskazówek i konsultacji przy odbiorach i zatwierdzaniu poszczególnych etapów budowy oraz sprawdzaniu jakości wykonywanych robót.

Korzyści ze świadczonej przez Bud-Re usługi Inspektora Nadzoru:

 • rzetelne reprezentowanie interesów Inwestora,
 • odpowiedzialność za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
 • bieżące doradztwo podczas całego procesu budowy,
 • uprawnienia do wydawania poleceń kierownikowi budowy,
 • kontrola jakość procesu budowlanego i wpisów do dziennika budowy,
 • kontrola kosztów budowy, chroni Inwestora przed nadużyciami wykonawcy inwestycji,
 • kontrola jakość materiałów budowlanych zastosowanych podczas budowy.

Cennik jednorazowych wizyt Inspektora Nadzoru lub wizyta związana z doradztwem technicznym wynosi 200 - 300 zł i uzależniona jest od ilości wizyt oraz zakresu robót budowlanych. Możliwe rabaty przy większej ilości wizyt.

Inwestor zastępczy

Jako inwestor zastępczy wyręczamy inwestora bezpośredniego w całym lub częściowym procesie inwestycyjnym, angażując swoją wiedzę i doświadczenie. Inwestor zastępczy zobowiązuje się wobec inwestora bezpośredniego do przejęcia na siebie jego obowiązków, wynikających z umowy o roboty budowlane; reprezentowania go wobec osób trzecich; czuwania nad terminowym przebiegiem prac; realizacją poszczególnych etapów budowy; weryfikacji jakości wykonanych działań i zgodności ich z normami. Jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wykonanych prac z zamówieniem przedłożonym przez inwestora.

Inwentaryzacja obiektu budowlanego

Inwentaryzacja budowlana polega na odtworzeniu, bądź opracowaniu precyzyjnej dokumentacji technicznej, przedstawiającej stan istniejący budynku. W zależności od zapotrzebowania i wymagań może dotyczyć różnego typu obiektów lub ich określonych części. Wykonaną inwentaryzację przekazuje się od razu w formie elektronicznej.

Ekspertyza budowlana

Okoliczności decydujące o przeprowadzeniu ekspertyzy budowlanej to sytuacje, gdy powstają wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu, urządzeń, materiałów, bądź ewentualnego zagrożenia. Podczas przygotowywania ekspertyzy przez doświadczonego eksperta dokonywane są obiektywne badania.

Przeglądy techniczne budynków

roczne, półroczne i pięcioletnie.

Wykonujemy przeglądy techniczne roczne, półroczne i pięcioletnie głównie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, obiektów szpitalnych oraz hal przemysłowych i magazynowych. Posiadamy przykładowe przeglądy zarówno budowlano-sanitarne, jak i elektryczne, dostępne w wersji elektronicznej.

Przegląd roczny obejmuje przegląd takich elementów budowlanych, jak: elewacje, elementy dachu, klatki schodowe, piwnice, garaż, poddasze. Przegląd 5-letni dodatkowo obejmuje pomiary instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, w częściach wspólnych oraz pomiary instalacji odgromowej, a także estetykę i otoczenie budynku. Wykonujemy również przeglądy kominiarskie i gazowe wg. odrębnej wyceny.

Z przeglądów są sporządzane protokoły z dokumentacją fotograficzną oraz w formie elektronicznej. Wyszczególniane są w nich nieprawidłowości występujące w budynku wraz ze sposobem i technologią naprawy oraz stopniem pilności wykonania prac.